ประโยชน์ของมวยไทย

ประโยชน์มวยไทย

ประโยชน์ของมวยไทย

การฝึกมวยไทยก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม สร้างความมีระเบียบ วินัย และส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ในยามคับขันได้อีกด้วย นอกจากนี้การฝึก  มวยไทยยังนำใช้ได้ในการแสดงศิลปะมวยไทย และยังนำไปเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองอีกด้วย

ประโยชน์ของมวยไทย

  1. มวยไทยช่วยพัฒนาการทางกาย ช่วยทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีสมรรถภาพ

ในการปฎิบัติงานได้ดี มีทรวดทรงดี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการเป็นผู้นำ มีทรวดทรงสง่างามสมชายชาตรี

  1. มวยไทยช่วยพัฒนาการทางอารมณ์ การออกกำลังกาย การฝึกซ้อม การแสดงศิลปะ

มวยไทย และการแข่งขัน จะพบทั้งความผิดหวัง และความสมหวังรวมทั้งความเจ็บปวดทางด้านร่างกาย ดังนั้นนักกีฬามวยไทย จึงต้องมีความอดทน อดกลั้น เป็นอย่างดีจึงจะสามารถเป็นนักกีฬามวยไทยที่ดีได้ นักกีฬาที่มีประสบการณ์กับการพ่ายแพ้ และการชนะจากการแข่งขันบ่อย ๆ จะมีอารมณ์มั่นคงสูง และมีความเชื่อมั่นตนเอง

  1. มวยไทยช่วยพัฒนาการทางด้านสังคม มวยไทย เป็นศิลปวัฒนธรรมด้านหนึ่ง ผู้ฝึกหัด

มวยไทย และนักกีฬามวยไทยก็เสมือนผู้รักษา ทำนุบำรุง และดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ทั้งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวโน้มน้าวให้ชาวไทยรักหวงแหนและสามัคคีในหมู่คณะ อันเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ประเทศชาติ มีความมั่นคงสืบไป นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนที่ใช้เวลาว่างในการฝึกซ้อมมวยไทย เพราะนอกจากจะได้รู้จักออกกำลังกาย และเรียนรู้ศิลปะ           มวยไทย ไปพร้อม ๆ กันแล้ว ยังสร้างความอบอุ่น ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ประพฤติตนเป็นอันธพาล เป็นนักเลง ไม่ติดยาเสพติด มวยไทยจึงเป็นส่วนช่วยขัดเกลานิสัยใจคอให้เยาวชนไม่ประพฤติผิดหันมาทำความดี อันเป็นทางที่จะช่วยพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า ต่อไป

  1. มวยไทยช่วยพัฒนาการทางด้านจิตใจ เนื่องจากมวยไทยเป็นศิลปวัฒนธรรม

ดังนั้น ขบวนการของมวยไทย จึงมีการขึ้นไหว้ครู ครอบครู ไหว้ครู การนับถือผู้ประสิทธิ์วิทยาการทางมวยไทย ให้การเคารพนับถือผู้ที่มีคุณวุฒิภาวะสูงกว่า การรู้จักเสียสละ กำลังกาย กำลังใจเพื่อคนอื่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความยุติธรรม มีมารยาท มีระเบียบ วินัย กล้าหาญ อดทน มีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย มีสติปัญญา ไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า จะเห็นได้ว่านักมวยทั่วไปเมื่อจะฝึกซ้อมทุกครั้ง จะทำการระลึกนึกถึง บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ โดยการประนมมือไหว้อุปกรณ์การฝึกซ้อม ไหว้ผู้ล่อเป้า หรือคู่ซ้อม เมื่อเวลาแข่งขันก็จะไหว้หรือโค้งให้คู่ต่อสู้และกราบไหว้ที่มุมของตนเอง เมื่อเวลาเสร็จสิ้นการแข่งขันก็จะไปแสดงความเสียใจกับฝ่ายของผู้แพ้ ส่วนผู้แพ้ก็แสดงความรู้สึกให้อภัย ซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้ เป็นมารยาทอันดีงามของมวยไทยที่ปฎิบัติกันมาเป็นเวลาช้านาน

  1. มวยไทยช่วยสร้างเสริมคุณธรรม จากประวัติศาสตร์ทำให้เห็นเด่นชัดว่า การฝึก

มวยไทยนั้น สามารถสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมด้านต่าง ๆ ให้เกิดในตัวนักมวยไทย เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ดังเช่น นายทองดี  ฟันขาว (พระยาพิชัย) แสดงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าตากสินมหาราช และเด็กชายบุญเกิด ที่เรียนมวยไทยกับ นายทองดี  ฟันขาว (พระยาพิชัย)  ได้เฝ้าติดตามรับใช้ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับพระยาพิชัยจนกระทั่งเสียชีวิตในสนามรบเพื่อปกป้องคุ้มครองพระยาพิชัย